Oficjalna strona PLL LOT znajduje się pod adresem: www.lot.comSTATUT PLL LOT Virtual

 


§ 1.


Polskie Linie Lotnicze LOT Virtual

 

1.1.        Działalność PLL LOT Virtual reguluje niniejszy Statut, do którego PLL LOT Virtual zastrzega sobie wszelkie prawa.


1.2.        PLL LOT Virtual jest wirtualną linią lotniczą działającą w ramach sieci VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network), poza którą nie świadczy żadnych usług.


1.3.        PLL LOT Virtual opiera swoją działalność na Polskich Linii Lotniczych LOT.


1.4.        PLL LOT Virtual posiada prawo do korzystania z materiałów wizerunkowych Polskich Linii Lotniczych LOT.


1.5.        PLL LOT Virtual jest oficjalnym członkiem wirtualnego sojuszu STAR ALLIANCE.


1.6.        PLL LOT Virtual kieruje Zarząd.

 

§ 2.


Wymagania oraz proces rekrutacji dla kandydatów na pilotów PLL LOT Virtual 

 

2.1.     Minimalny próg wiekowy dla kandydatów na pilotów PLL LOT Virtual wynosi  16 lat.


2.2.     Podczas procesu rekrutacji do Grupy PVLL LOT, wymagane jest potwierdzenie przez kandydata zasady lojalności, która zabrania przynależności do innych polskich wirtualnych linii lotniczych poza tymi, które wchodzą w skład PLL LOT Virtual. Przynależność do zagranicznych linii jest nieograniczona.


2.3.     Każdy kandydat, który złożył aplikację członkowską za pośrednictwem strony internetowej PLL LOT Virtual zobowiązany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z v-ce Prezesem PLL LOT Virtual. Po pozytywnym zakończeniu ww. rozmowy kandydatowi nadawany jest stopień Rekruta.


2.4.     Każdemu Rekrutowi zostanie przydzielony Instruktor, który będzie odpowiedzialny za prawidłowe przeszkolenie przyszłego pilota oraz zaznajomienie go z procedurami operacyjnymi obowiązującymi w PLL LOT Virtual


2.5.     Rekruci zobowiązani są do odbycia pełnego kursu TR (Type Rating) na wybrany (wspólnie z Instruktorem) typ maszyn.


2.6.     Po ukończeniu kursu TR, Rekrut odbywa egzamin teoretyczny i praktyczny, których zaliczenie wiąże się z nadaniem tytułu Pilota PLL LOT Virtual, otrzymaniem statusu członka PLL LOT Virtual oraz uzyskaniem stopnia KADETA.


2.7.     Rekruci nie mogą wykonywać żadnych rejestrowanych lotów poza lotami treningowymi. W przypadku wykonywania rozkładowych lotów dla PLL LOT Virutal bez odpowiedniego TR, lot taki będzie odrzucany i kasowany.

 

 

§ 3.


Warunki i zasady członkostwa w PLL LOT Virtual 

 

3.1       Na członków PLL LOT Virtual składają się: Piloci, Piloci Honorowi oraz Wykładowcy.


3.1       Każdy z członków PLL LOT Virtual jest zobowiązany do znajomości niniejszego Statutu.


3.2       Członkowie PLL LOT Virtual są zobowiązani do godnego reprezentowania swojej linii na arenie sieci VATSIM.


3.3       Piloci maszyn PLL LOT Virtual obowiązani są do wykonywania lotów zgodnie z regulacjami opisanymi w § 4 niniejszego Statutu.


3.4       Każdy z członków PLL LOT Virtual ma możliwość uzyskania dostępu do Grupy Pilotów PLL LOT Virtual na portalu społecznościowym Facebook.


3.5       Każdy z członków PLL LOT Virtual winien jest posiadać odpowiednie oprogramowanie i konfigurację symulatora zgodną z wytycznymi PLL LOT Virtual i zasadami opisanymi w §4 niniejszego Statutu.


3.6       Każdy Pilot PLL LOT Virtual ma w obowiązku wykonać minimum 2 loty rozkładowe w miesiącu.


3.7       Członkowie PLL LOT Virtual, zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia swoich aktualnych adresów e-mail na oficjalnej stronie internetowej PLL LOT Virtual.

 

 

 § 4.


Zasady wykonywania rejsów przez pilotów PLL LOT Virtual 

 

4.1       Każdy rejs wykonywany dla PLL LOT Virtual musi być zarejestrowany programem Smart Cars, a zapis lotu wysłany za pomocą w/w programu celem jego weryfikacji.


4.2       Przed wykonaniem lotu każdy z Pilotów jest zobowiązany do dokonania rezerwacji danego lotu jak również do obycia pełnego briefing’u przed lotem za pośrednictwem oficjalnej strony PLL LOT Virtual.


4.3       Zasady użytkowania maszyn i procedur obowiązujących w PLL LOT Virtual regulowane są przez oficjalne dokumenty wydane przez PLL LOT Virtual dla danego typu maszyny (Standard Operational Procedures) do których bezwzględnego przestrzegania jest zobowiązany każdy z Pilotów.


4.4       Każdy z Pilotów może wykonywać rejsy jedynie maszyną, na którą posiada TR.


4.5       Każdy lot musi być oznaczony odpowiednim, zgodnym z Rozkładem Lotów znajdującym się na stronie PLL LOT Virtual, numerem rejsu.


4.6       Godziny wykonywania lotów mają charakter orientacyjny. Piloci mogą wykonywać dany lot o dowolnej porze z obowiązkiem zachowania jedynie czasu jego trwania.

 

 

§ 5.


Szkolenia, egzaminy oraz możliwości awansu 

 

5.1       Każdy nowoprzyjęty Pilot uzyskuje rangę KADETA.


5.2       W przypadku wątpliwości, co do stanu wiedzy danego Pilota, PLL LOT Virtual zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów kontrolnych przez wyznaczoną przez Zarząd osobę.


5.3       System awansów w PLL LOT Virtual oparty jest na stażu w liniach i odbywa się „automatycznie” tj.:


a.       Osoba, która jest nowym pilotem w liniach, otrzymuje rangę KADETA.


b.       Aby otrzymać rangę: DRUGIEGO OFICERA, pilot musi wylatać minimum 75 godzin.


c.       Aby otrzymać rangę: PIERWSZEGO OFICERA, pilot musi wylatać łącznie 150 godzin.


d.       Aby otrzymać rangę: KAPITANA, pilot musi wylatać łącznie 300 godzin.


e.       Aby otrzymać rangę KAPITANA SENIORA należy wylatać łącznie 1000 godzin.


5.4       Loty transatlantyckie mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające co najmniej rangę Drugiego Oficera oraz odpowiedni TR.


5.5       Przeszkolenie na dany typ maszyny można uzyskać w ramach szkolenia PLL LOT Virtual lub uzyskać je na podstawie certyfikatu wydanego przez inną wirtualną linie lotniczą.


5.6       Dopuszczone jest posiadanie przeszkoleń na kilka typów maszyn.


5.7       PLL LOT Virtual przeprowadza dla swoich pilotów szkolenia TR maszyny wchodzące w skład floty PLL LOT Virtual.


5.8       Schemat szkoleń polega zarówno na szkoleniach przeprowadzanych przez Instruktorów Prowadzących jak i na pracy własnej polegającej na nauce materiałów przydzielonych przez PLL LOT Virtual jak i przez samego zdającego we własnym zakresie.


5.9       Szkolenie TR na dany typ maszyny zakończone jest egzaminem  praktycznym, po którego zaliczeniu pilot otrzymuje wpis TR.


5.10    W przypadku niezaliczenia w/w egzaminu, pilotowi przysługuje termin poprawkowy w terminie 14 dni od daty poprzedniego egzaminu. W przypadku kolejnego niepowodzenia na egzaminie, pilot może przystąpić ponownie do szkolenia TR w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zakończenia poprzednich egzaminów.

 

 

§ 6.


Struktura działalności zarządu PLL LOT Virtual 

 

6.1       Działalnością PLL LOT Virtual kieruje Zarząd PLL LOT Virtual.


6.2       Całością prac Zarządu kieruje Prezes PLL LOT Virtual.


6.3       Prezes PLL LOT Virtual posiada formalnego zastępcę w postaci Dyrektora Działu HR PLL LOT Virtual.


6.4       W przypadku niemożności pracy przez Prezesa PLL LOT Virtual, kierownictwo nad linią obejmuje tymczasowo Dyrektor Działu HR PLL LOT Virtual.


6.5       Członkowie Zarządu PLL LOT Virtual są wybierani przez Prezesa PLL LOT Virtual.


6.6       Odwołanie członka/ów Zarządu może nastąpić zwykłą większością głosów w Zarządzie.


6.7       Wszelkie decyzje podejmowane przez Zarząd odbywają się w drodze głosowania (obowiązuje zwykła większość).


6.8       Wszelkie zmiany w Zarządzie muszą być publikowane na oficjalnej stronie internetowej PLL LOT Virtual.


6.9       Piloci maja możliwość odwołania członków Zarządu PLL LOT Virtual przy formalnym wymaganiu osiągnięcia w tym celu większości 4/5 głosów wszystkich pilotów PLL LOT Virtual.


6.10    Prezes Zarządu może być odwołany jednomyślnie przez członków Zarządu lub wszystkich pracowników PLL LOT Virtual.


6.11    Nie istnieje możliwość wstrzymywania się od głosu w przypadku głosowań nad Zarządem przez Zarząd bądź pilotów.


6.12    Głosowania przeprowadzane w PLL LOT Virtual są jawne.


6.13    Skład Zarządu PLL LOT Virtual tworzą:


a.         Prezes Zarządu PLL LOT Virtual


b.         Dyrektor Działu HR PLL LOT Virtual


c.         Dyrektor Działu Operacji PLL LOT Virtual


d.         Dyrektor Działu Wyszkolenia PLL LOT Virtual


6.14    W przypadku wakatu na którymś ze stanowisk wymienionych w pkt 6.13, Prezes PLL LOT Virtual przejmuje obowiązki i odpowiedzialność za ten dział.

 

 

§7.


Opuszczenie PLL LOT Virtual 

 

7.1       Każdy Pilot ma prawo zrezygnować z działalności dla PLL LOT Virtual poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do wiadomości Dyrektora Działu HR. Pilot otrzyma list rekomendacyjny w terminie 5 dni od złożenia rezygnacji.


7.2       Zwolnienie Pilota z PLL LOT Virtual odbywa się z okresem wypowiedzenia 5 dni.


7.3       Decyzje o zwolnieniu Pilota podejmuje Zarząd PLL LOT Virtual zwykłą większością głosów.


7.4       Zwolnienie z PLL LOT Virtual następuje na skutek notorycznego łamania postanowień zawartych w Statucie PLL LOT Virtual.


7.5       Za brak minimalnej aktywności (patrz § 3 pkt 3.6) Pilot zostaje zawieszony w prawach do wykonywania lotów dla PLL LOT Virtual do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


7.6       Osoby wykazujące się aroganckim, agresywnym bądź lekceważącym stosunkiem do pozostałych członków linii będą zwalniane z PLL LOT Virtual.

 

 

§ 8.


Pozostałe regulacje 

 

8.1       Zmiany w treści Statutu publikowane są na oficjalnej stronie internetowej PLL LOT Virtual.


8.2       W przypadku zmian w treści Statutu, Zarząd PLL LOT Virtual ma w obowiązku zapewnić członkom linii odpowiedni okres na zapoznanie się ze zmianami i wprowadzenie ich w życie.


8.3       W przypadku sytuacji nieuwzględnionych w Statucie PLL LOT Virtual, o dalszych losach danej sprawy decyduje Zarząd PLL LOT Virtual.